Сдружение“ Централен полицейски карате джу джицу клуб“
гр.София ул.“Балша“ № 18 БУЛСТАТ 130097796

ПОКАНА
За редовно, годишно, отчетно общо събрание

По решение на УС на Сдружение „Централен полицейски карате джу джицу клуб“ от 04.12.2018г. се насрочва Годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 10.02.2019г. от 15.00ч. в гр.София Стадион Раковски –зала Карате.
ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане на Отчет за дейността на клуба през 2018 година и приемане на Годишния финансов отчет за 2018г
  2. Приемане на бюджет на клуба за 2019 година
  3. Приемане на Спортен календар на клуба за 2019 година
  4. Приемане на нов устав на сдружението.
  5. Промяна на името на сдружението и на клона в Кнежа.
  6. Освобождаване на член от УС по негова молба и избиране на нов
  7. Разни

Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание , се предоставят за разглеждане на адреса на сдружението в гр. София, ул. Балша 18.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден 1 час по късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Тони Петров