Сдружение“ Централен полицейски карате джу джицу клуб“
гр.София ул.“Балша“ № 18 БУЛСТАТ 130097796

ПОКАНА
За редовно, годишно, отчетно общо събрание

По решение на УС на Сдружение „Централен полицейски карате джу джицу клуб“ (ЦПКДК) от 3.04.2024 г. се насрочва Годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 11.05.2024. (събота) от 10.00 часа в Спортна зала джу джицу гр.Бургас
ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане отчет за дейността през 2023г. на ЦПКДК
  2. Приемане годишен финансов отчет за 2023г. на ЦПКДК
  3. Приемане бюджет на ЦПКДК за 2024г.
  4. Приемане спортен календар на ЦПКДК за 2024г.
  5. Разни.

Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят за разглеждане на адреса на сдружението в гр. София, ул. Балша 18.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден 1 час по късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Тони Петров